com?


*La comunicació de qualsevol personal o entitat sempre ha d'estar subjecte a uns objectius que neixen d'unes necessitats pròpies i dels diferents cercles i públics, intern i extern, en cada cas.


Per començar es realitza un auditoria responent les preguntes básiques per analitzar la situació actual.

IDEES PER A UN MÓN MILLOR

Com fer més ètica i eficient la teva idea i/o projecte?

PLA DE MARKETING ONLINE

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ:

Qui ets? Què vols ser?
Estudi de l'entitat i/o persona.
Estudi del servei i producte que s'ofereix.
Estudi de la competència i el mercat.
Estudi de la situació cultural i social i com li afecta i el beneficia.
Estudi de la filosofia, valors i vincles actuals.


TEORIA DE COMUNICACIÓ DE MÀRKETING 

CREATIVITAT: TÈCNIQUES DE CREATIVITAT
PRODUCTE
PREU
PLACE / LLOC / DISTRIBUCIÓ
PROMOCIÓ

la popularitat creixent del màrqueting viral es deu a la facilitat d’execució de la campanya
bon “targeting”
taxa de resposta alta i elevada
alta capacitat d’aconseguir una gran quantitat de possibles clients interessats 
baix cost
baix cost energètic: no imprimeixes, no transport, no crees productes que no son biodegradables, disseny verd, eficiència energètica.
alta fidelització de clients

Mitjançant l’ús d’Internet i els efectes de la publicitat per correu electrònic, els esforços de comunicació negoci-a-client (business-to-consumer o B2C) aconsegueixen molt més impacte que moltes altres eines. 
El màrqueting viral és una tècnica que impulsa un producte servei específic entre el públic de manera natural i evolucionada, transparent i cordial, repercutint a les xarxes s’aconsegueix el públic s’identifiqui amb el producte / marca / servei i a més de consumir-ho ho recomani “boca a boca” de forma positiva

La nostra ment agrupa els elements semblants en una entitat. 

L'agrupament parcial o seqüencial d'elements per la nostra ment basat en la distància.

Les línies que envolten una superfície són, en les mateixes circumstàncies, captades més fàcilment com a unitat o figura, que aquelles altres que s'uneixen entre si. Les circumferències, quadrilàters o triangles produeixen l'efecte de tancament. Aquesta nova llei sembla ser operativa perquè assenyala el fet que les línies rectes paral · leles formen grups més definits i estables que els punts, que delimiten pitjor un espai.


Assessoria Comunicació i creativitat responsable 3.0*
ètica 
verda i eficient


Com fer més propera la teva marca?
Com comunicarte millor amb els teus públics?
Idees de negoci, asessoria de projectes online


A qui vols arribar?
Com vols arribar?
Quins són els teus públics: mapa de públics.
Quins  són els recursos que tens i els necessaris?

ANÀLISI DELS OBJECTIUS: viabilitat.
Estudi dels objectius: traçabilitat en el temps: curt, mitg i llarg.

PROPOSTES D'ACCIÓ. PLA D'ACCIONS.
Tenint en compte recursos, necessitats, entorns, vincles, i objectius 
es crearà una campanya formada de diferents accions que possibilitaràn activament l'assoliment dels objectius de la millor manera possible.


Teories i tècniques de comunicació i imatge a aplicar de manera creativa en la creació i gestió de continguts digitals i websites: 

TEORIA DE LA IMATGE  I LA PERCEPCIÓ DE LA GESTALT 

TEORIA DEL COLOR


Explicació punt per punt...

TEORIA DE COMUNICACIÓ DE MÀRKETING


TARGET
PÚBLIC OBJECTIU 
CONSUMIDOR COMPRADOR
PERSONES HUMANES
LES EMPRESES I LES MARQUES SOM PERSONES

les persones som i son la referència i l’objectiu és satisfer les seves necessitats i interessos
així coneixent-nos a nosaltres mateixos i a les persones segons els seus punts forts i febles coneixerem les coses, les marques, les entitats i el món
i podrem aplicar una comunicació més natural, sincera, real, de tu a tu, amb qui es vulgui comunicar, de manera transparent i oberta
volent sempre millorar la vida a partir de idees innovadores i humanes

ACCIONS DE MARKETING
COMUNICACIÓ
INTERCANVI D’INTERESSOS
MARKETING

El màrqueting és el conjunt d’activitats destinades a aconseguir amb benefici la satisfacció del consumidor mitjançant un producte o servei

4 P MARKETING MIXT ARA EN DIGITAL

MÀRKETING VIRAL


Terme utilitzat per referir-se a les tècniques de màrqueting que intenten explotar xarxes socials i altres mitjans electrònics per produir increments exponencials en “renom de marca” (Brand Awareness), mitjançant processos d’autorreplicació viral anàlegs a l’expansió de virus informàtics se sol basar en el boca a boca / boca a orella / efecte “bola de neu” mitjançant mitjans electrònics; utilitza l’efecte de “xarxa social” creat per Internet i els moderns serveis de telefonia mòbil per arribar a una gran quantitat de persones ràpidament

CAMPANYES TRANSMEDIA 
MARKETING ONLINE / RRPP
GUERRILLA MKTComunicació a Internet, incloent l’ús de blocs, de llocs aparentment amateurs, i d’altres formes de astroturfing dissenyades per crear el boca a boca per a un nou producte o servei
l’objectiu de les campanyes de màrqueting viral és generar cobertura mediàtica mitjançant històries “inusuals”, per un valor molt superior al pressupost per a publicitat de la companyia anunciant

PUBLICITAT ONLINE
MARKETING VIRAL


idea que la gent es passarà i compartirà continguts divertits i interessants. Aquesta tècnica sovint està patrocinada per una marca, que busca generar coneixement d’un producte o servei. Els anuncis virals prenen sovint la forma de divertits videoclips o jocs Flash interactius, imatges, i fins i tot textos

AVANTATGES

*la tasca més difícil per a qualsevol companyia consisteix a adquirir i retenir una gran base de clients.*una de les perspectives més reeixides que s’han trobat a l’hora d’aconseguir aquesta base de clients és l’anomenadaComunicacions de Màrqueting Integrades (Integrated Màrqueting Communications, IMC)

TEORIA DE LA IMATGE  I LA PERCEPCIÓ DE LA GESTALT 


Un dels principis fonamentals del corrent Gestalt és l'anomenada llei de la Prägnanz (Pregnància), que afirma la tendència de l'experiència perceptiva a adoptar les formes més simples possibles. 

Les parts d'una figura que té "bona forma", o indiquen una direcció o destí comú, formen amb claredat unitats autònomes en el conjunt. Aquesta llei permet la fàcil lectura de figures que s'interfereixen formant aparents confusions, però prevalent les seves propietats de bona forma o destí comú, es veuen com desglossades del conjunt. Altres lleis enunciades serien:

Principi de la Semblança

La semblança depèn de la forma, la mida, el color i altres aspectes visuals dels elements.

Principi de la Proximitat

Quan les parts d'una totalitat reben un mateix estímul, s'uneixen formant grups en el sentit de la mínima distància. Aquesta ordenació es produeix de manera automàtica i, només per una resistència del perceptor, o per una altra llei contradictòria, pot anul · lar aquesta lectura.

Principi de Simetria

Les imatges simètriques són percebudes com iguals, com un sol element, en la distància.

Té tal transcendència, que desborda el camp de la percepció de les formes per constituir un dels fenòmens fonamentals de la naturalesa. La biologia, la matemàtica, la química i la física, i fins a la mateixa estètica, s'organitzen seguint les lleis especulars, simples o múltiples, de la simetria.

Principi de Continuïtat 

Els detalls que mantenen un patró o adreça tendeixen a agrupar junts, com part d'un model. És a dir, percebre elements continus encara que estiguin interromputs entre si.

Té elements de tancament perquè partícules independents tracten de formar figures, partint de la llei de tancament. De la mateixa manera pren propietats de la llei de bona figura o destí comú en provocar eleccions de les formes més simples i rotundes. 

També pren elements de la llei d'experiència, ja que es decideix per aquelles formes que tenen figures reconeixibles o són més familiars al perceptor. 

Aquesta llei té com a caràcters propis la manera de presentar les formes. Aquestes se'ns mostren de manera incompleta, inconcluses, com a abreviatura o esquemes de fàcil interpretació.

Principi de direcció comuna

Implica que els elements que semblen construir un patró o un flux en la mateixa direcció es perceben com una figura.
Principi de simplicitat - Assenta que l'individu organitza els seus camps perceptuals amb trets simples i regulars i tendeix a formes bones.
Principi de la relació entre figura i fons - Estableix el fet que el cervell no pot interpretar un objecte com figura o fons a la vegada. Depèn de la percepció de l'objecte serà la imatge a observar.

És la de major força i transcendència de les exposades, perquè es pot considerar que abasta totes les altres, ja que en totes batega aquest principi organitzatiu de la percepció, observant que moltes formes només es constitueixen com a figures definides quan queden com superposades o retallades sobre un fons més neutre.

Principi d'igualtat o equivalència

Quan concorren diversos elements de diferents classes, hi ha una tendència a constituir grups amb els que són iguals. Aquesta experiència la presentem aïllada, per evitar la influència d'altres lleis i per això estan equidistants tots els elements integrants. Si les desigualtats estan basades en el color, l'efecte és més sorprenent que en la forma. Abundant en les desigualtats, si es potencien les formes iguals, amb un color comú, s'estableixen condicionants potenciadors, per al fenomen agrupador de la percepció.

Principi del tancament


Principi de l'experiència


Des del punt de vista biològic, el propi sistema nerviós s'ha anat formant pel condicionament del món exterior.
Mach va definir les propietats dels formes especials i auditives com a totalitats principals perceptuals, aquestes formes posseeixen qualitats que les distingeixen dels seus elements, les sensacions s'organitzen en la consciència i creen qualitats formals que poden ser noves.

1. Pensament holístic
el tot és sempre més que la suma de les parts.

2. Fonaments fenomenològics
fenòmens són el tema de psicologia. L'anàlisi psicològica ha de procedir dels fenòmens a la seva essència.

3. Metodologia
la psicologia de la Gestalt realitza experiments semblants als esdeveniments de la vida (realitat) emprant pocs subjectes.

4. Isomorfosis:
els processos psicològics es relacionen de manera directa amb processos biològics, especialment cerebrals.

Aquestes percepcions, afirmava Rubin, sorgeixen com un tot i en forma gradual. Aquestes figures demostren que les nostres percepcions són activades, vívides i organitzades; no som simples receptors passius d'estímul sensorials.

Els psicòlegs de la Gestalt consideraven que els principis de l'organització perceptual no només expliquen les nostres percepcions visuals, sinó també les nostres percepcions auditives i tàctils i processos mentals superiors com la memòria.


TEORIA DEL COLOR


La capacitat humana de percebre i apreciar el color i els seus fenòmens, el converteixen en una característica universal i comú a la gran majoria dels éssers humans.

El color i la seva percepció és, d'una banda, un fenomen visual que neix de la llum i, per altra, una sinestèsia entre l'objecte i el subjecte. Hi participen una varietat de factors i condicions que fan possible la visualització del món que ens envolta.

Així com el llenguatge escrit o parlat, el fenomen cromàtic ha generat un llenguatge propi i universal través del temps i de les cultures, així com una fascinació pels seus abastos i efectes en les persones.

No obstant això, l'estudi d'aquest procés, la seva fenomenologia i impacte en la vida diària de les persones, no és molt conegut per les grans majories.


"Els psicòlegs de la percepció reconeixen que la majoria dels estímuls purs desorganitzats de l'experiència sensorial (vista, audició, olfacte, gust i tacte) són corregits immediatament i de forma inconscient, és a dir, transformats en percepcions o experiència útil."

Com sensació experimentada pels éssers humans i determinats animals, la percepció del color és un procés neuro-fisiològic molt complex. 
A més, sent el color una percepció, es pot dir que aquest fenomen pertany a la psicologia de la percepció i específicament en els éssers humans 

"... es tractaria de descobrir la manera com el cervell tradueix els senyals visuals estàtiques recollides per la retina per reconstruir la il · lusió de moviment ... "

Potser la facultat més estudiada i entesa és la del nostre òrgan visual, el qual té la capacitat de percebre el món exterior a través de la llum i les formes, entenent això com la formació d'imatges i sensacions al cervell.

Fins i tot, en l'ensenyament primari i bàsica, poc o gairebé gens pot trobar-se en al color i la seva incidència en les nostres vides. 

A causa de tot això, els que descobreixen i estudien el color des d'un punt de vista més conegut i practicat, poden verificar en la seva pròpia existència tots els conceptes i abast de tan important fenomen, que ens acompanya durant tota la nostra existència conscient.


En bona mesura podrem descobrir que tot i tenir la capacitat de percebre i reconèixer els colors, se'ns dificulta saber com funciona i com participen els diferents factors del fenomen cromàtic.

Cada dia vivim en un caos cromàtic complex: al carrer, a l'escola, a la feina, a la casa, en fi, a cada racó on pugui passar la nostra mirada; allà sempre hi ha el color.


Al color devem el desenvolupament de gairebé la totalitat de les nostres tasques diàries i és per això que en el món modern aquest s'ha convertit en una eina de gran importància. A ell també devem una indefinida quantitat d'analogies i relacions associades al comportament i la personalitat de l'individu modern.

És per això que totes les persones amb la capacitat de veure, de detectar la llum blanca, poden assegurar que el color està present al llarg de la nostra existència com un fet quotidià i molt normal però molt poc conegut en el seu abast, derivacions i fonaments biològics, psicològics i físics.


*link: http://coloryteoria.blogspot.com/

TÈCNIQUES DE CREATIVITAT


TIPUS DE CREATIVITATs

H. G. Gough va identificar vuit classes molt diferents de personalitat innovadora:

Fanàtics (incansables)
Iniciadors (estimuladors)
Diagnosticadors
Erudits (memòria, detall, ordre)
Manyosos (hàbils a donar forma)
Estetes (analítics, formals)
Metodòlegs (conceptualizadors, analistes formals i matemàtics)
Independents

D'altra banda, un altre autor Segons Taylor, la creativitat s'evidencia a través de diferents nivells:

• Nivell expressiu: representa la forma més elemental de transformació, caracteritzant-se per la improvisació i la espontaneïtat. La persona és capaç de descobrir noves formes de manifestar-se, que li permeten d'una banda, una autoidentificació i per altra, una millor comunicació amb els altres i amb l'ambient. Aquestes noves formes d'expressió permeten la captació i inclusió de la vida afectiva, de múltiples matisos i relacions no repetides.


• Nivell productiu: es caracteritza per l'accentuació del caràcter tècnic. La seva orientació cap a la productivitat permet l'increment numèric del producte, l'afinament de detalls que el fan més apte i atractiu. En altres paraules, la improvisació és substituïda per l'aplicació de tècniques i estratègies pertinents i adequades al resultat perseguit. Es fixa l'objectiu a assolir, i el resultat és una realització valuosa per la seva originalitat.


• Nivell inventiu: té lloc quan, superades les expectatives lògiques, s'arriben a manipular determinats elements del medi. 
Aquest nivell de creativitat amb valor social, es manifesta en descobriments científics.


• Nivell innovador: suposa un bon nivell de flexibilitat ideacional i un alt grau d'originalitat. 
El subjecte transforma el medi comunicant resultats únics i rellevants. Ha captar les implicacions i les relacions existents entre els elements. Pot donar-se en la creació d'actituds cap al canvi i trasllat de certa informació a altres contextos.


• Nivell emergent: la força creativa irromp amb tal força que ja no es tracta de modificar, sinó de proposar alguna cosa nova. 
Els subjectes aporten idees radicalment noves. 
En general es presenta en el llenguatge abstracte. 
És el nivell que caracteritza el talent i l'enginy.
Com s'ha vist, els nivells de creativitat plantejats per Taylor, estan fonamentalment orientats cap a una escala de menor a major riquesa de la creativitat, encara que aquest criteri utilitzat no és absolut.CONTACTA
lutxanamarketing@gmail.com(+34) 688376218
maresme 96 08019 Barcelona